Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB): 02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05.12.2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre mevcut ve yeni binalarda enerji kaynakları ve enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını, çevrenin korunması ve enerji israfının önlenmesini sağlamak amacıyla binanın enerji ihtiyacı ile birlikte enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri, sera gazı salımı seviyesi, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Kısaca enerji kimlik belgesi (EKB), asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Bu belge bir anlamda binanın enerji kartıdır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nasıl Alınır?

Enerji kimlik belgesi (EKB), bu belgeyi vermeye yetkili kuruluşlar tarafından verilmektedir. EKB belgesi vermek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetki belgesi almış olan kuruluşlar; yeni tasarlanan binalar için; binanın ısıtma, soğutma ve ısı yalıtım projesini hazırlayan gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte mevcut binalar için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerini kapsamaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almanın size faydası nedir?

 • Binanızın yıllık toplam ne kadar enerji tükettiğini öğrenebilirsiniz.
 • Alım-satım işlemlerinde avantajlı tarafta olursunuz.
 • Binanızın ısıtmaya ne kadar enerji harcadığınızı öğrenebilirsiniz.
 • Binanızı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tescillemiş olursunuz.
 • Mülkünüzün tasarruf değerlerini öğrenebilirsiniz.
 • Binamızın soğutmaya ne kadar enerji harcadığınızı öğrenebilirsiniz.

EKB Belgesini yeniletmek gerekli midir?

EKB, düzenlenme tarihinden başlayacak şekilde 10 yıl boyunca geçerliliğini korur. 10 yıllık süre tamamlanınca hazırlanacak bir rapor eşliğinde yeniden hazırlanır.

Belgeniz alındıktan sonraki geçerlilik süresi boyunca binanıza bir değişiklik yaptırırsanız değişiklikten itibaren 1 yıl içerisinde belgenizi yeniletmeniz gerekir. Eski enerji kimlik belgesi geçersiz sayılacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Ne Zamana Kadar Alınmalıdır?

“EKB” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında EKB Belgesini ilgili idareye sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde EKB düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 1 Ocak 2020 tarihine kadar EKB almak zorundadır.

Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları

Enerji Kimlik Belgesi fiyat hesaplaması yapının m2‘sine göre yapılır. Fiyatlar yapının büyüklüğüne göre değişmekle beraber 2020 yılı itibariyle ortalama m2 birim fiyatı 1 ₺ olarak yapmaktayız.

Binanıza ait enerji kimlik belgesi fiyatını net olarak öğrenmek için EKB Talep Formu doldurmanız yeterlidir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeye enerji kimlik belgesi denir. Bu belge bir anlamda binanın enerji kartıdır.

5627 Sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” gereğince, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini, çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Binanızı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tescillemiş olursunuz.

Binanızın yıllık toplam ne kadar enerji tükettiğini, binanızın ısıtmaya/soğutmaya ne kadar enerji harcadığını, binanızın tasarruf değerlerini öğrenirsiniz.

Ayrıca binanızın alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi şartı arandığından bu safhalarda avantajlı durumda olursunuz.

Enerji kimlik belgesi zorunluluğu, 2007 yılında onaylanan Enerji Verimliliği Kanunu’ndan beri yürürlükte olup bu belgeyi almadığınız takdirde bazı kısıtlama ve yaptırımlarla karşılaşırsınız.

Bu yaptırımların uygulanması 2 Mayıs 2017’ye ertelenmişti; ama bu tarih geldiğinde yeterli altyapı olmamasından dolayı 1 Ocak 2020’ye ertelenmiştir.

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” gereğince 2011 yılından önce yapılmış binalar için 01 Ocak 2020 tarihine kadar; 01.01.2011 yılından sonra yapılan yeni binalar içinse iskân (yapı kullanma izin belgesi) aşamasında enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunludur.

Enerji kimlik belgesi almamanın bir para cezası yoktur; ama idari yaptırımları vardır.

1 Ocak 2020 tarihinden sonra enerji kimlik belgesi olmayan binaların alım, satım ve kiraya verme işlemleri yapılamayacaktır. Elektrik, doğalgaz ve su gibi abonelik işlemleri de gerçekleştirilemeyecektir.

Enerji kimlik belgesi alınmayan yeni binalar iskân alamazlar.

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” gereğince yeni binalarda Isı Yalıtım Standartlarının yakalanması zorunludur. Enerji Kimlik Belgesi Performansı sonucu D ve altı olan yeni binalarda iskân ruhsatı verilmemektedir.

01.01.2011 yılından önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanma izin belgesi almamış mevcut binalarda ise böyle bir sınırlandırma yoktur. A sınıfından G sınıfına kadar bütün sonuçlar elde edilebilir, mantolama zorunluluğu yoktur.

Enerji kimlik belgesi, bu belgeyi vermeye yetkili kuruluşlar tarafından verilmektedir. Enerji Kimlik Belgesi alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir.

 • Mevcut binalarda; bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık şirketleri,

 • Yeni binalarda ise; Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler,

Enerji Kimlik Belgesi vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

Fiyatlar yapının büyüklüğüne göre değişmekle beraber 2020 yılı itibariyle ortalama m2 birim fiyatı 1 ₺ olarak yapmaktayız. Binanıza ait enerji kimlik belgesi fiyatını net olarak öğrenmek için EKB Talep Formu doldurmanız yeterlidir.
 • Mimari Proje

 • Isı Yalıtım Raporu (TS-825 Raporu)

 • Mekanik Proje (Isıtma, soğutma, havalandırma)

 • Elektrik Projesi

 • Yapı ruhsatı fotokopisi

Bakanlık tarafından onaylanan enerji kimlik belgesi ilgili bakanlığın web sitesinden online olarak sorgulanabilir. Enerji kimlik belgesi numarası sorgulama işlemi için yeterlidir.

EKB Sorgula

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Zorunluluğu

1 Ocak 2011 tarihi itibariyle, BEP (Binalarda Enerji Performansı) Yönetmeliği gereğince mevcut ve yeni tüm binalarda zorunlu hale getirilmiştir.

Mevcut Binalar: 1 Ocak 2011 tarihinden önce Yapı Ruhsatı almış binalardır.

Yeni Binalar: 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında yapı ruhsatı almış binalardır. İskân aşamasında bu belgeyi almak ve ilgili Belediye’ye sunmak zorundadırlar. Yeni bir binanın Enerji Kimlik Belgesi çıkarılabilmesi için binanın enerji sınıfının C sınıfı ve üzeri olmalıdır.

Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliğine göre 2011 yılından önce yapılmış binalar için 01 Ocak 2020 tarihine kadar, 2011 yılından sonra yapılan yeni binalar içinse iskan aşamasında enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), yeni binalar için Serbest Müşavir Mühendisler tarafından mevcut binalar içinse Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) tarafından hazırlanır.

Alım-Satım ve Kiralama İşlemlerinde EKB Belgesi İbrazı Zorunluluğu: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 25. maddenin 15. fıkrasında; “Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde EKB düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi ekb belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.” denmektedir.

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2 ’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almama cezası

Enerji kimlik belgesi almamanın bir para cezası yoktur; ama idari yaptırımları vardır. Ayrıca Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılar da satış, kiralama veya herhangi bir devlet kurumunda iş takibi de mümkün olmayacağı belirtilmiştir.

Enerji Kimlik Belgesi Sınıflandırma

EKB Belgesi

Enerji performans sınıflandırmaları bu yönetmelik ile birlikte binalar için de geçerli hale gelmiştir. Sınıflandırmalar beyaz eşyalarda olduğu gibi A’dan G’ye kadar yapılmaktadır. Bu sınıflandırmalar; ısıtma, sıhhi sıcak su üretimi, soğutma ve aydınlatma için enerji tüketimleri ve sera etkisi gazı (SEG) emisyonları için iki ayrı bölüm için de yapılır. A sınıfı, tasarruflu bina veya SEG emisyonu düşük bina olarak adlandırılırken G sınıfı, enerji tüketimi yüksek bina veya SEG emisyonu yüksek bina olarak adlandırılır. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaltılmış adıyla EKB denilmektedir.

istatistik

Binalarda enerji performansı ekb belgesinde yer alan A, B, C, D, E, F, G harfleri ile derecelendirilir. A en iyi enerji performansını temsil ederken, G harfi ise en kötü enerji performansını temsil etmektedir.

Enerji kimlik belgesinde bulunması gereken bilgiler

Enerji Kimlik Belgesinde, binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi/etkenliği ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgilerle birlikte;

 • Bina ile ilgili genel bilgiler,
 • Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,
 • Binanın kullanım alanı (m2),
 • Binanın kullanım amacı,
 • Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),
 • Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
 • Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,
 • Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl),
 • Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),
 • Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,
 • Birincil enerji tüketimine göre, enerji sınıfı,
 • Nihai enerji tüketimine göre, CO2 salımı sınıfı
 • Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı gösterilir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) ALMAK ARTIK ÇOK KOLAY!

EKB Talep formunu doldurun, gerisini biz yapalım.