Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

Elektriksel Ölçümler ve Periyodik Kontroller

Elektrik tesisatı periyodik kontrolü; “6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” ve bu kanuna göre hazırlanmış “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre zorunludur. Periyodik kontroller 1 yılı geçmemek üzere, işyeri şartlarına ve ilgili düzenlemelere göre belirlenecek sürelerde gerçekleştirilmelidir.

Elektrik tesisatı ile ilgili periyodik kontrolleri (topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisat) EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) üyesi, konusunda uzman elektrik mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

 

Yönetmelik kapsamında aşağıdaki tesislerin periyodik kontrol ve ölçümleri yapılır:
     • Elektrik iç tesisatı
     • Trafolar
     • Ana dağıtım panoları
    • Tali dağıtım panoları
    • Bina topraklamaları
    • Tesiste kullanılan makine ve ekipman gövde topraklamaları
    • Paratonerler

Elektrik tesisatlarındaki hatalar ve kusurlar iş yerlerindeki en önemli tehlike kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Elektrik tesisatının uygun şekilde kurulmaması, işletilmemesi, bakım ve kontrollerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle çok sayıda yaralanmalı ve ölümlü olay meydana gelmektedir.

 

Periyodik Kontrol Sıklığı

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince;
     • Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.
     • İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.

 

Bir kısım tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri tablodaki gibidir.

Ekipman AdıKontrol Periyodu (Azami Süre)Periyodik Kontrol Kriterleri

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı,

Paratoner

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.
Akümülatör, Transformatör1 Yılİmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü

Elektrik iç tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında ifade edilen hususlara göre yapılmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Yönetmelikler çerçevesinde, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda başka bir süre öngörülmemiş ise, elektrik tesisatının kontrolleri ve ölçümlerinin yılda en az 1 (bir) kez yaptırılması gerekmektedir.

Tesisatların sebep olabileceği iş kazalarının azaltılması, önlenmesi ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla elektrik tesisatı periyodik kontrol ve ölçümlerini, yetkili teknik mühendis kadromuz ve son teknoloji teknik cihazlar ile yapılmaktadır.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi

Düzenlediğimiz elektrik tesisatı uygunluk kontrol raporu, ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak raporlanmaktadır.

Elektrik tesisatı kontrol belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından gerçekleştirilen iş güvenliği denetimlerinde geçerli belgelerdir.

Kontroller neticesinde verdiğimiz Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporları 1 (bir) yıl geçerliliğe sahiptir.

Elektrik tesisatı uygunluk denetimleri, EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) üyesi, konusunda uzman elektrik mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

ELEKTRİK TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ

Elektrik tesisatı periyodik kontrolü yaptırmak ve elektrik tesisatı uygunluk belgesi almak için bizimle iletişime geçin.