Enerji Etüdü

Enerji Etüdü: Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme, raporlama aşamalarından oluşan çalışmalardır. Enerjinin mümkün olduğunca verimli kullanılmasını sağlamak için bir enerji sisteminin sistematik olarak incelenmesidir.

Enerji Etüdünün Amacı

Enerji etüdü, enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır.

Enerji etütleri enerji kullanımının fazla olduğu bina ve tesislerde yapılması gereken bir çalışmadır. Bir nevi tesislerde yapılan enerji verimliliği check-up’ı denilebilir.

Başarılı bir enerji etüdü, bina veya tesisin kapsamlı ve verimli şekilde çalışma performansını içeren bilgiler içerirken bunun yanında her ölçüm için finansal analizler de sunar.

Enerji etüdü sayesinde enerji verimliliği arttırılarak enerji maliyetlerinde büyük oranda düşmeler gözlenmektedir. Enerji etüdü hazırlanırken bina veya tesise ait günlük/aylık enerji kullanımı ile ilgili bilgiler edinilmektedir.

Enerji Etüdü Yaptırma Zorunluluğu

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve bu kanuna bağlı olarak düzenlenen “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca;

 1. 20.000 m2 üzeri inşaat alanına sahip ticari ve hizmet binaları, ilk etütler 2015 yılında olmak üzere 4 yılda bir,

 2. Yıllık 5.000 TEP üzeri enerji tüketen endüstriyel işletmeler, ilk etütler 2015 yılında olmak üzere 4 yılda bir,

 3. Enerji Yöneticisi bulundurmakla yükümlü olan kamu binaları, her 10 yılda bir,

  enerji etüdü yatırması zorunludur.

İlk enerji etütlerini 2015 yılında yaptıran tesisler 2019 yılı içerisinde enerji etütlerini tekrarlamaları gerekmektedir.

Enerji Etüdü Yaptırmama Cezası

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10uncu maddesine göre 2018 yılında uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin tebliğe göre enerji verimliliği kapsamında verilen idari para cezalarında en düşük para cezası 980 liradan 1.121 liraya, en yüksek para cezası ise 98.524 liradan 112.780 liraya çıkarıldı.

Para cezaları yanlış ve/veya eksik bilgi verilmesi, hiç bilgi verilmemesi ve yerinde inceleme olanağını engelleyen tesislere uygulanacak.

Enerji Etüdü Nasıl Yapılır?

Enerji etütleri; enerji tasarrufu, enerji maliyetlerini düşürme ve daha yüksek performansa yol açacak operasyonel ve ekipman iyileştirmelerini ortaya çıkarmak için oldukça etkili araçlardır.

Enerji etüdü, tesis genelinde enerjinin nerelerde ve nasıl kullanılmakta olduğunu, nerelerde tasarruf edilebileceğini gösteren bir araştırmadır.

Enerji etütleri; Ön Etüt ve Detaylı Etüt olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.

 • Ön Etüt aşamasında; İşletmedeki veya binadaki etüt profilleri (girdi, atık, kayıp-kaçak, verimsizlik, israf, emisyon, enerji yönetimi), belgeler, görüşmeler, gözlemler ve gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla analiz edilir. Önleme veya geri kazanma potansiyelleri tahmin edilir. Bunlar için uygulanabilecek önlemler, yaklaşık maliyetleri ve geri kazanım süreleri ile birlikte belirlenir. Enerji yönetim profilinde gözlenen yetersizliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilir. Detaylı etüt kapsamına alınması gerekli görülen hususlar ve bu hususlara ilişkin çalışma programı tespit edilir. Ön etüt çalışmaları ön etüt raporu ile birlikte en fazla on beş iş günü içerisinde tamamlanır.

 • Detaylı Etüt aşamasında ise; Ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan konularda işletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılarak önleme veya geri kazanma potansiyelleri en fazla +/- % 10’luk yanılma oranı ile tahmin edilir. Ön etüt ve detaylı etüt sonuçları kullanılarak uygulanabilecek önlem seçenekleri teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilir. Bu kapsamda, en uygun önlemler seçilmek suretiyle daha sonra hazırlanabilecek verimlilik arttırıcı projeleri yönlendirici bilgiler ortaya konulur.

Detaylı enerji etüdü neticesinde talebe göre, bina ya da tesislerin ihtiyaçlarına uygun olarak kısaca “VAP” denilen Verimlilik Artırıcı Projeler uygulanır.

Enerji etüdü raporu, Enerji Bakanlığının belirlediği etüt formatına göre hazırlanır.

Ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, iyileştirme ve süreç düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki çözümleri içine alan ve “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü” tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje olarak değerlendirilmektedir.

Sanayi tesislerindeki 1.000.000 TL’ye kadar olan ve geri ödeme süresi 5 yılın altında olan VAP projelerinin %30’a kadarlık kısmı için devlet desteği sağlanmaktadır.

Enerji Etüdü Aşamaları

Enerji Etüdü Çalışmasında Yapılan Ölçümler

 • Baca Gazı Analizleri

 • Kazan Verim Analizleri 

 • Mekanik, Mimari, Elektrik Termal Kamera Çekimleri

 • Panolarda ve Motorlarda Enerji Analizörü Ölçümleri

 • Ortam Havası Sıcaklık / Nem / CO2 ölçümleri

 • Aydınlatma Meşguliyet ve Lux Ölçümleri

 • Ultrasonik Cihazlarla Pompalarda Debi Ölçümleri

 • Chiller Verim Ölçümleri

 • Klima Santrallerinde Debi Ölçümleri

 • Ultrasonik Cihazlarla Hava, Buhar Kaçağı Tespitleri

 • Ultrasonik Cihazlarla Kondenstop Testleri

Nish Mühendislik, sertifikalı enerji yöneticileri ve etüt-proje uzmanları ile bina ve tesislere yönelik olarak enerji etüdü ve VAP hizmetleri sunar. Bu hizmetler kapsamında ilgili yönetmeliklerin de yönlendirmesi ile aşağıdaki konular öncelikli olarak dikkate alınmaktadır:

 • Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyonu ile yakıtların verimli yakılması

 • Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi

 • Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı kayıplarının veya kazançlarının en aza indirilmesi

 • Atık ısı geri kazanımı

 • Isının işe dönüştürülmesinde verimliliğin arttırılması

 • Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi

 • Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin artırılması

 • Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi

 • Kesintisiz enerji arzı sağlayacak girdilerin seçimine dikkat edilmesi

 • Makinelerin enerji verimliliği yüksek olan teknolojiler arasından, standardizasyon ve kalite güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edilerek seçilmesi

 • İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeyde olacak şekilde projelendirilmesi ve uygulamanın projeye uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması

 • İnşaa ve montaj aşamasında enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının temin ve monte edilmesi

 • Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilmesi

 • Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambaların, elektronik balastların, aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması

 • Enerji tüketen veya dönüştüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan asgari verimlilik kriterlerinin sağlanması

ENERJİ ETÜDÜ

Enerji etüdü raporu için bizimle iletişime geçin.