Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi: Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Bu belge bir anlamda binanın enerji kartıdır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05.12.2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre mevcut ve yeni binalarda enerji kaynakları ve enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını, çevrenin korunması ve enerji israfının önlenmesini sağlamak amacıyla binanın enerji ihtiyacı ile birlikte enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri, sera gazı salımı seviyesi, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Yönetmelik Tam Metni: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/12/20081205-9.htm

Enerji Kimlik Belgesi Sınıflandırma

Enerji performans sınıflandırmaları bu yönetmelik ile birlikte binalar için de geçerli hale gelmiştir. Sınıflandırmalar beyaz eşyalarda olduğu gibi A’dan G’ye kadar yapılmaktadır. Bu sınıflandırmalar; ısıtma, sıhhi sıcak su üretimi, soğutma ve aydınlatma için enerji tüketimleri ve sera etkisi gazı (SEG) emisyonları için iki ayrı bölüm için de yapılır. A sınıfı, tasarruflu bina veya SEG emisyonu düşük bina olarak adlandırılırken G sınıfı, enerji tüketimi yüksek bina veya SEG emisyonu yüksek bina olarak adlandırılır. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaltılmış adıyla EKB denilmektedir.

istatistik

Binalarda enerji performansı ekb belgesinde yer alan A, B, C, D, E, F, G harfleri ile derecelendirilir. A en iyi enerji performansını temsil ederken, G harfi ise en kötü enerji performansını temsil etmektedir.

EKB Belgesi Teşvikleri

EKB yasasının yürürlüğe girmesinin ardından birçok devlet ve özel sektör kuruluşu bu kapsamda bir dizi teşvik ortaya koymaya başlamıştır.

Bu kapsamda Garanti Bankası “Yeşil Mortgage” kampanyası başlatmıştır. EKB belgesi A ve B olan binalardan alınacak daireler için piyasa koşullarının altında indirimli kredi kullanılmasına imkan vermektedir.

EKB Teşvikleri Bunun yanı sıra BDDK, enerji verimliliği yüksek bina sayısını arttırmak amacıyla EKB belgesi A sınıfı olan binalar için değerin yüzde 90’ı kadar, B sınıfı olan binalar için değerin yüzde 85’i kadar kredi kullanımına olanak verecek.

Benzer çalışmaların farklı kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından altyapısı da hazırlanmakta, bu EKB belgesi teşvikler ve kampanyaları ile beraber enerji verimliliği ve enerji tasarrufu anlamında hedeflere ulaşılması planlanmakta.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

EKB belgesi, bu belgeyi vermeye yetkili kuruluşlar tarafından verilmektedir. EKB belgesi vermek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetki belgesi almış olan kuruluşlar; yeni tasarlanan binalar için; binanın ısıtma, soğutma ve ısı yalıtım projesini hazırlayan gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte mevcut binalar için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerini kapsamaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almanın size faydası nedir?

  • Binanızın yıllık toplam ne kadar enerji tükettiğini öğrenebilirsiniz.
  • Alım-satım işlemlerinde avantajlı tarafta olursunuz.
  • Binanızın ısıtmaya ne kadar enerji harcadığınızı öğrenebilirsiniz.
  • Binanızı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tescillemiş olursunuz.
  • Mülkünüzün tasarruf değerlerini öğrenebilirsiniz.
  • Binamızın soğutmaya ne kadar enerji harcadığınızı öğrenebilirsiniz.

EKB Belgesini yeniletmek gerekli midir?

EKB, düzenlenme tarihinden başlayacak şekilde 10 yıl boyunca geçerliliğini korur. 10 yıllık süre tamamlanınca hazırlanacak bir rapor eşliğinde yeniden hazırlanır.

Belgeniz alındıktan sonraki geçerlilik süresi boyunca binanıza bir değişiklik yaptırırsanız (dış cephe yalıtımı, çatı yalıtımı, sobalı bir evin doğalgaza geçmesi vs.) değişiklikten itibaren 1 yıl içerisinde belgenizi yeniletmeniz gerekir. Eski enerji kimlik belgesi geçersiz sayılacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

1 Ocak 2011 tarihi itibariyle, BEP (Binalarda Enerji Performansı) Yönetmeliği gereğince mevcut ve yeni tüm binalarda zorunlu hale getirilmiştir.

Mevcut Binalar: 1 Ocak 2011 tarihinden önce Yapı Ruhsatı almış binalardır.

Yeni Binalar: 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında yapı ruhsatı almış binalardır. İskân aşamasında bu belgeyi almak ve ilgili Belediye’ye sunmak zorundadırlar. Yeni bir binanın Enerji Kimlik Belgesi çıkarılabilmesi için binanın enerji sınıfının C sınıfı ve üzeri olmalıdır.

Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliğine göre 2011 yılından önce yapılmış binalar için 01 Ocak 2020 tarihine kadar, 2011 yılından sonra yapılan yeni binalar içinse iskan aşamasında enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi, yeni binalar için SMM’ler tarafından mevcut binalar içinse Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) tarafından hazırlanır.

Alım-Satım ve Kiralama İşlemlerinde EKB Belgesi İbrazı Zorunluluğu: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 25. maddenin 15. fıkrasında; “Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde EKB düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi ekb belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.” denmektedir.

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2 ’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

EKB Belgesi almama cezası

Mevcut binaların EKB belgesi almaları yasal bir zorunluluk olup, 01.01.2020 tarihinden itibaren EKB alınmayan yapı/binalara Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10. Maddesi’ne istinaden 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak olup, ayrıca Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılar da satış, kiralama veya herhangi bir devlet kurumunda iş takibi de mümkün olmayacağı belirtilmiştir.

EKB Belgesi Ne Zamana Kadar Alınmalıdır?

“EKB” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında EKB Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde EKB düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 1 Ocak 2020 tarihine kadar EKB almak zorundadır.

EKB Fiyatları

Enerji Kimlik Belgesi fiyat hesaplaması yapının m2’ye göre yapılır. Yada mevcut binalarda kat maliklerine kolayca hesap yapmak için enerji kimlik belgesi fiyatı daire bazında da verilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Enerji Kimlik Belgesi her şeyden önce yasal zorunluluktur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2011 yılından itibaren Türkiye’deki 50 m2 üzerindeki hemen hemen her binanın bu belgeyi alması zorunlu kılınmıştır. 5672 Sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” gereği alınması zorunlu, resmi bir belgedir. Enerji Kimlik Belgesinin alınması binanın mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olunmasını ve binada yapılacak yatırımların doğru yere yapılmasını sağlar.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde “yeni bina”, yönetmeliğin ilgili maddesinin yürürlüğe girmesinden (1 Ocak 2011) sonra ruhsat alan bütün binaları ifade eder. Bu binalar iskân aşamasında Enerji Kimlik Belgesi çıkarmak zorundadırlar. Ve Enerji Kimlik Belgesinin toplam enerji sınıfının asgari “C” olması gerekmektedir.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde “mevcut bina”, yönetmeliğin ilgili maddesinin yürürlüğe girmesinden (1 Ocak 2011) önce ruhsat almış bütün binaları ifade eder. Mevcut binalarda Enerji Kimlik Belgesi almak için son tarih 1 Ocak 2020’dir. Mevcut binaların herhangi bir sınıfı yakalama ve bilinenin aksine yalıtım yaptırma zorunluluğu yoktur. Sadece belgeyi almakla yükümlüdürler.

Temelde Enerji Kimlik Belgesi için mevcut ve yeni binalarda gereken projeler aynıdır.
Bunlar:
 -Mimari Proje
 -Mekanik Projeler (Isıtma – Soğutma – Sıhhi Sıcak Su Projeleri)
 -Elektrik Projesi
 -TS-825 Raporu (Isı Kaybı Hesapları raporu)
 -Yapı Ruhsatının Fotokopisi / Tapu Örneği

Yeni binalarda yukarıdaki projelerin tamamının olması koşulu varken mevcut binalarda Mimari Proje, Yapı Ruhsatının Fotokopisi dışındaki projelere ulaşmak pek mümkün olmamaktadır. Bu durumlarda mutlaka binadan eksik kalan projelerle ilgili bilgi alınması gerekmektedir. Ayrıca eğer binaya yalıtım yapıldıysa yalıtım firması ve bina yönetimi arasındaki “ısı yalıtım sözleşmesi” gerekmektedir. Eğer yalıtım sözleşmesi yoksa binada yalıtımın hangi cephelere, hangi malzemeden, ne kalınlıkta uygulandığına dair yönetimce imzalanmış beyan gereklidir.
Eğer binanızın Mimari Projesini bulamıyorsanız bağlı bulunduğunuz belediyenin tapu ya da imar bölümünden temin edebilirsiniz.

Yeni Binalarda Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili firmalar; EKB uzmanlığı konusunda yetkilendirilmiş, Büro Tescil belgesine sahip Serbest Mühendis Müşavir (SMM) ya da Serbest İnşaat Mühendis Müşavir (SİM) sertifikalı personel bulunduran proje ofisleridir.
Mevcut Binalarda Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili firmalar ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce bina kategorisinde yetkilendirilmiş ve bünyesinde EKB uzmanı bulunduran Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmaları ve Yeni binalarda yetkili olup, bünyesinde Bina Etüt Proje uzmanı çalıştıran ve belirli cihaz parkına sahip olan proje ofisleridir.

Yeni binalarda müteahhitler belgeyi almakla yükümlü iken mevcut binalarda bina yönetimleri yükümlüdür. Ayrıca ısı yalıtımı yapan firmalar yalıtım sonrasında belgeyi temin etmekle yükümlüdür.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi yeni binalar Enerji Kimlik Belgesini iskân aşamasına kadar almak zorundadır. Mevcut binalarda ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar süre tanınmıştır.

Enerji Kimlik Belgesi alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir. 10 yılın sonunda düzenlenecek raporla yeni bir Enerji Kimlik Belgesi çıkartılması gerekmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlı BepTr-2 programına binanın projelerindeki bilgilerin girilmesi ile düzenlenir. Mimari, mekanik, elektrik projesindeki bilgiler usulüne uygun olarak BepTr-2 programına girilir ve program hesaplamayı kendisi yapar. Mevcut binalarda mimari proje haricindeki bazı projelerin bulunamaması durumunda (mimari proje şarttır) binanın mutlaka yerinde incelenmesi gerekmektedir.

Yeni binalar Enerji Kimlik Belgesi almazlarsa iskan alamazlar. Mevcut binalar için ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu tarihten itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalar alım-satım-kiralama yapamayacakları gibi abonelik işlemlerini de gerçekleştiremezler.

Enerji Kimlik Belgesi fiyatlamaları konusunda standart bir hesaplama yöntemi yoktur. Genellikle kullanılan hesaplama yönteminde fiyatlar konutlarda daire adedine diğer binalarda ise toplam inşaat alanına göre belirlenir.

Doğru bilinenin aksine Enerji Kimlik Belgesi için yalıtım şartı aranmamaktadır. Yeni binalar belli ölçütlere göre inşa edildikleri için asgari “C” sınıfı çıkmak durumundadır. Mevcut binalarda ise herhangi bir sınıf çıkma zorunluluğu olmadığı gibi yalıtım şartı da aranmamaktadır.

Aşağıda belirtilen yapılara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu dışında kalır:
-Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar
-Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar
-Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar
-Seralar
-Atölyeler
-Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar
-Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları
-Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar

Enerji Kimlik Belgesi alındıktan sonra belgenin doğruluğu mutlaka sorgulanmalıdır. Bunu yaparken aşağıdaki linkleri kullanıp sorgulama yapabilirsiniz:

BEP-TR 1 de yapılmış olan belgeleri sorgulamak için;

http://www.bep.gov.tr/BELGESORGULAMA/Sorgulama.aspx

BEP-TR 2 de yapılmış olan belgeleri sorgulamak için;

https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/#/queryEkb

Enerji Kimlik Belgesi almaya karar verdiğimizde yapmamız gereken şey binamızın yapım yılına göre (Yeni Bina veya Mevcut Bina olma durumu) enerji kimlik belgesi vermeye yetkili bir firma bulmak olacaktır.

Yapılacak başvurular mutlaka bu yetkili firmalardan birine olmalıdır. Bu firmalar dışındaki kamu kurum kuruluşları (belediye vb) ya da özel firmalar bu konuda yetkili değildir.

EKB uzmanlığı konusunda yetkilendirilmiş, Büro Tescil belgesine sahip Serbest Mühendis Müşavir (SMM) ya da Serbest İnşaat Mühendis Müşavir (SİM) sertifikalı personel bulunduran firmamız tarafından verilmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMAK, ARTIK ÇOK KOLAY.

EKB Talep formunu doldurun, gerisini biz yapalım.
Call Now Button
WhatsApp chat