Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme (YGİ)

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nedir?

Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilim yüksek gerilim (YG) olarak tanımlanır. Yüksek gerilim diye tabir edilen 1kV’un üzerindeki tesisler doğru işletilmediğinde can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike yaratırlar. Bu nedenle risklerin azaltılması için bazı yasal düzenlemeler getirilmiştir. Bu yasal düzenlemeler aşağıdaki temel mevzuatlardan oluşmaktadır;

Mevzuat hükümlerine göre 1kV ve üstü enerji ile beslenen tesisler ve binalar, işletmelerinde Elektrik Mühendisleri Odası tarafından eğitim almış sertifikalı bir Elektrik Mühendisi bulundurmak veya sözleşmeli olarak dışarıdan hizmet almak zorundadırlar. Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusunun bir sözleşmeyle işletmelere verdiği hizmete “Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu” denmektedir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olarak EMO tarafından verilen yetki belgemiz ile bünyemizde bulunan ve yetki belgesine sahip SMM’ler tarafından yapılmaktadır.

Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere “Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu” denir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nasıl Yapılır?

İşletme sorumlusu, görevi üstlenmesini takiben mevcut yüksek gerilim tesislerini denetler, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme sahibine rapor eder. Belirlenen işletme personelinin eğitimini yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır.

Yüksek gerilim tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak yüksek gerilim hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar. Manevra yönergeleri hazırlayarak işletme personeline imza karşılığında verir.

İşletmelerde gereken manevralar, işletme sorumlusu tarafından yapılır ya da kendi gözetimi altında ve sorumluluğunda sorumluluğu kendine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeli tarafından yapılabilir.

İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında açmanın değerlendirilerek gerekli manevraların yapılası işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleşir.

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu yılın herhangi bir zamanında başlayıp yılsonuna kadar devam eden bir faaliyettir. Her sene EMO’nun yayınlamış olduğu birim fiyatlar göz önüne alınarak sene başlarında yeni sözleşme yapılması öngörülür.

Sözleşme ile yüksek gerilim işletmesine sahip tesis sahibi, yüksek gerilim işletme sorumlusu ve EMO birbirine hukuken bağlanır ve birbirlerine karşı sorumlu hale gelirler.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Neden Yapılır?

1 kV’un üzerindeki tesisler; doğru kurulmadığında ve doğru işletilmediğinde can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşırlar. Bu nedenle; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), riski azaltmak ve tesis güvenliğini artırmak için bazı yasal düzenlemeler yapmışlardır.

1 kV’un üstündeki yüksek gerilim tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Bu yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanunun hükümlerine dayandırılarak yasal ve zorunlu hale getirilmiştir.

YGİ Sorumluluğu, yüksek gerilim tesislerinin kuruluş aşamasının tamamlanması sonrasında yürütülen geçici kabul çalışmaları ile başlayıp, tesislerin gerilim altında bulunduğu süre içinde uygulanır.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusunun Yükümlülükleri

 1. İşletme sahibine ait olan bu Yönetmelik kapsamındaki YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG tesisleri hariç olmak üzere) işletme sorumluluğunu üstlenmiş olur. İşletme sorumlusu kanunlar karşısındaki sorumluluk dışında, işletme sahibi adına enerji sağlayan kuruluşa karşı da sorumlu ve muhataptır.

 2. Görevi üstlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme sahibine rapor eder.

 3. Belirlenen işletme personelinin eğitimini yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır.

 4. YG tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar.

 5. Manevra yönergeleri hazırlayarak işletme personeline imza karşılığında verir. Bu yönergeler yeteri boyutta bir levhaya yazılarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme ayrıca asılır.

 6. Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde durum işletme sorumlusu tarafından işletme sahibine raporlanır ve yeterli duruma getirilmesi sağlanır. İşletme sorumlusu tarafından var olan güvenlik malzemelerinin bakımlarının, yeterli aralıklarla kontrol ve testlerinin yaptırılması sağlanır.

 7. İşletmelerde gereken manevraların işletme sorumlusu tarafından yapılması esastır. Ancak işletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını ya da tamamını yönergeler çerçevesinde kendi gözetimi altında ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeline yaptırabilir. Yönergeler dışında yapılan manevralardan ya da personelin kişisel hatalarından doğacak kazalardan işletme sorumlusu, sorumlu değildir.

 8. İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleştirilir.

 9. İşletme yönünden işletme sahibini enerji sağlayan kuruluş nezdinde temsil etmekle görevlidir. Enerji sağlayan kuruluştan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti arıza ve benzeri konularda enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkileri sürdürmek işletme sorumlusunun görevidir.

 10. İşletme sahibi, enerji sağlayan kuruluş ve bakım sorumlusu ile ilgili gerekli ilişkileri sürdürerek bakım işlerinin gün ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu sağlar.

 11. Bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal işletmeye geçirilmesini sağlar.

 12. Mevcut YG teçhizatının durumunu sürekli olarak izler ya da izletir. Yapacağı değerlendirme sonucunda müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu işletme sahibine yazılı olarak bildirir. Sorumluluğu altındaki tesislerin günlük bakımının işletme personeli tarafından yapılmasını sağlar.

 13. İşletmeye ilişkin topraklama testlerini, işletmenin çalışma koşullarına ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur.

 14. Gerek gördüğünde ya da en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara, varsa sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin raporunu enerji sağlayan kuruluşa, işverene ve ilgili EMO birimine vermek üzere rapor düzenler.

 15. Özel görevler ve sözleşmeler dışında enerji tüketiminin izlenmesi ve kompanzasyon tesisinin sağlıklı çalışıp çalışmadığının denetlenmesi sorumluluk kapsamında değildir.

Yüksek Gerilim İşletme (YGİ)

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.